Nein nein und nochmals nein.

Nein nein und nochmals nein.
NoMeansNo
ARM
Sonntag, 13.05.1990